കാട്ടാനകളെ ഫലപ്രദമായി തുരത്താൻ 7 ഐഡിയകൾ

Asian elephant grazing in natural habitat

പ്രതിരോധ നടപടികൾ:

 • വൈദ്യുത വേലി: കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാട്ടാനകളെ അകറ്റി നിർത്താൻ ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്.
 • മിന്നൽ വെളിച്ചം: കാട്ടാനകൾക്ക് ശക്തമായ വെളിച്ചം ഇഷ്ടമല്ല. അതിനാൽ, രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മിന്നൽ വെളിച്ചം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവയെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും.
 • ശബ്ദം: കാട്ടാനകൾക്ക് ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഇഷ്ടമല്ല. അതിനാൽ, കാട്ടാനകളെ കണ്ടാൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയോ, അലാറം മുഴക്കുകയോ, വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ അടിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
 • മണം: കാട്ടാനകൾക്ക് ചില മണങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല. അതിനാൽ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാട്ടാനകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മണമുള്ള ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, മുളക്, കടുക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ.

തുരത്തൽ നടപടികൾ:

 • പടക്കം: കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ മാർഗ്ഗമാണ്. എന്നാൽ, ഇത് അവസാന മാർഗ്ഗമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം, ഇത് കാട്ടാനകളെ കൂടുതൽ ആക്രമണകാരികളാക്കും.
 • കാട്ടാനകളെ ഓടിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിച്ച ആനകൾ: കാട്ടാനകളെ ഓടിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിച്ച ആനകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്.
 • തീ: കാട്ടാനകൾക്ക് തീയെ ഭയമാണ്. അതിനാൽ, കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ തീപ്പന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.
 • വാഹനങ്ങൾ: വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കാം. എന്നാൽ, ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനാൽ, വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം ഇത് ചെയ്യണം.

കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

 • കാട്ടാനകളെ ഒരിക്കലും പ്രകോപിപ്പിക്കരുത്.
 • കാട്ടാനകളെ നേരിട്ട് നോക്കരുത്.
 • കാട്ടാനകളിൽ നിന്ന് ഓടാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
 • കാട്ടാനകൾക്ക് അടുത്ത് പോകരുത്.
 • കാട്ടാനകളെ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെ അറിയിക്കുക.

ഈ ഐഡിയകൾ കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ സഹായകരമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ, ഓരോ സാഹചര്യവും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഓർക്കുക. അതിനാൽ, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ ഉപദേശം തേടുക.

Author: gajaveeran