ആന കുട്ടിയുടെ കുസൃതി

ഇവൻ ഒരു ഒന്നെന്നര ആന കുട്ടിയാണ് ഇവൻ്റെ കളികണ്ടപ്പോൾ ഒരു ആന കൂട്ടിയെ വാങ്ങിയാലേ എന്നു വിജാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ നിന്നുo മുത്തങ്ങയിൽ എത്തിച്ചതാണ് ഇപ്പേൾ മുത്തയിലെ അളുകൾ ഇതിന്ന് മച്ചാ മച്ചായായി

Author: gajaveeran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *